Algemene voorwaarden

22 december 2020 Uit Door admin

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Laser Control BV

Adres: Speistraat 41, 9030 Mariakerke (Gent)

Telefoonnummer: 09/226.83.29

E-mailadres: info@lasercontrol.be

Btw-identificatienummer: BE0460 719 613

Artikel 2 – Toepasselijkheid en algemeenheden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, diensten, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en overeenkomsten op afstand. De koper verklaart de voorwaarden, welke hierna worden geformuleerd, te aanvaarden en erdoor te zijn gebonden. Geen andere algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van Laser Control.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Al onze offertes zijn vrijblijvend en vinden plaats onder voorbehoud van schriftelijke aanvaarding van de bestelling door ons. Bestellingen leiden slechts tot een bindende overeenkomst na schriftelijke aanvaarding door de ons.
 4. Onze vertegenwoordigers kunnen geen verbintenis aangaan in onze naam.
 5. Het toevertrouwen van orders aan de vertegenwoordigers betekent meteen het aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 6. Wordt er materiaal in bruikleen, huur of demo bij een klant geplaatst, is deze laatste verantwoordelijk voor alle schade aangebracht aan het materiaal.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van verzending
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 3. Enkel producten met de bijhorende factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen door de ons.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 1, 2, 3, 4 en 6.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is ook geldig voor:
 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van ondermeer verandering der lonen, materiaal- en vervoerprijzen, taksen, rechten en revaluaties.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 4. Bestellingen met een minimale orderwaarde van €300 (max.10 kg transportgewicht) worden franco geleverd. Anderzijds wordt er een bedrag van €13 in rekening gebracht voor verzend- en administratiekosten (enkel in België).

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Allesmeten zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt, dit rekening houdende met bevoorradings- en productiemogelijkheden en zijn uit diens hoofde slechts approximatief en kunnen nooit enige verplichting inhouden. Vertraging door welke reden dan ook geeft aan de consument nooit enig recht op schadevergoeding of annulatie van de bestelling en/of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien de reden voor de vertraging redelijkerwijze buiten onze macht ligt, behoudt dit ons het recht om de bestelling te annuleren dan wel de verzending opnieuw te plannen binnen een redelijke termijn, waarbij de consument niet gerechtigd is de levering te weigeren, noch bevrijd is van enige verplichtingen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het transport van de verkochte goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien zij franco verkocht worden.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Bij het niet betalen van één van de facturen worden alle andere schulden tegenover onze firma onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande aanmaning.
 4. Het ontbreken van betaling ontlast ons van onze garantieverplichtingen en machtigt ons het materiaal terug te nemen en alle lopende kopen op te zeggen, onder voorbehoud van ons recht tot schadevergoeding.
 5. Een overeengekomen interest van 15% per jaar is verschuldigd vanaf de vervaldag van de rekening en dit zonder voorafgaande verwittiging.
 6. Onafhankelijk van de overeengekomen interest en na het verstrijken van de vervaldag is een forfaitaire en onweerlegbare vergoeding verschuldigd van 20% met een minimum van €25 zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig is.
 7. Tenzij anders schriftelijk vastgelegd, zijn onze facturen contact betaalbaar te Mariakerke.
 8. Wissels worden niet aanvaard.

Artikel 12 – Klachten

 1. Om aanvaardbaar te zijn moet iedere klacht per aangetekend schrijven aan ons worden ter kennis gebracht binnen de 8 dagen na factuurdatum en in elk geval vóór het gebruik ervan. Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat levering zonder meer geacht wordt te zijn aanvaard.
 2. De aansprakelijkheid voor zichtbare of verborgen gebreken of niet-conforme levering zal in ieder geval beperkt zijn tot de prijs van de producten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. Wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade.

Artikel 13 – Herstellingen

 1. Het tonen van de afgeleverde herstelbon zal geëist worden bij iedere afhaling van een toestel. Wij zien van alle verantwoordelijkheden af bij verlies van deze aan de klant afgegeven herstelbon.
 2. De opstelling van een herstellingsbestek houdt in dat het gehele toestel dient gedemonteerd te worden en dat verschillende elektronische metingen uitgevoerd worden om als zo de fouten te kunnen opsporen.
 3. Het bedrag van het bestek bedraagt €40 voor België en voor andere Europese landen €75 en kan in mindering worden gebracht bij eventuele herstelling.
 4. De herstelling zal altijd uitgevoerd worden indien het bedrag lager is dan €75.
 5. De opstellingen van een herstellingsbestek zullen slechts uitgevoerd worden na de schritelijke aanvraag van de klant.

Artikel 14 – Waarborg

 1. Onze leveranciers hun machines zijn meestal gewaarborgd tegen materiaal- en productiefouten.
 2. De duur van de waarborg is 6 maand gerekend vanaf de datum van aflevering.
 3. Wanneer een toestel binnenkomt voor herstelling, zal het toestel compleet met alle accessoires afgegeven moeten worden om de garantie te kunnen geven.
 4. Wanneer er geen serienummer aanwezig is, zal er bijgevolg geen garantie kunnen erkend worden.
 5. De waarborg dekt de vervanging van de onderdelen waarvan het defect herkend is en het werkloon om deze te vervangen. De waarborg brengt geen enkele andere verantwoordelijkheid van welke aard ook met zich mee.
 6. Een tussenkomst onder waarborg heeft niet het gevolg dat deze laatste verlengd wordt.

Artikel 15 – Eigendomsrecht

 1. De verkochte voorwerpen blijven eigendom totdat de volledige aankoopprijs zijnde de hoofdsom en de bijkomende bijdragen betaald zijn.
 2. De koper is verantwoordelijk voor verlies of beschadiging ervan, zelfs door toeval alsook door geval van overmacht. Wij zijn gerechtigd om onmiddellijk terug in het bezit der goederen gesteld te worden bij de komst van onze vertegenwoordigers.

Artikel 16 – Belastingen en andere taksen

Prijzen van producten zijn exclusief BTW en andere belastingen en taksen m.b.t. de verkoop, de verzending of het gebruik van de producten. Deze lasten en taksen zijn ten laste van de koper.